احمدعلی فرهودی، پژوهشگر استراتژی فن آ وری و مدیرعامل شرکت صباسل