دکتر مراد کریم پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران