کارن ابری نیا، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران