دکتر فرشید چینی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران