محمد نجفی، تسهیلگر و بنیان گذار سلسله رویدادهای بیست تا سی