سمیه کرمی، مروج علم و عضو هیئت تحریریه مجله شگفتزار