دکتر مجید میرزا وزیری، استاد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و بنیان گذار «شهر ریاضی»