مهران نوروزی، موزه شناس و مدیرواحد طراحی و ساخت موزه ملی علوم و فناوری