مهمترین آرزوهای انسان کدام‌ها بوده‌اند؟ پرواز؟ سفر در زمان؟ طی‌الارض؟ جاودانگی؟ علم و فناوری در طول تاریخ زندگی انسان خیلی از آرزوهای انسان را برآورده کرده. در این سخنرانی به شما اثبات خواهم کرد طی مدت کوتاهی آرزوهای محقق نشده انسان محقق خواهند شد؛ جاودانگی، سفر در زمان و ...

وحید عطاری، مدیرهسته های کارآفرینی دانشگاه شریف