گیمیفیکیشن بازی سازی نیست. استفاده از المانهای بازی در جایی است که بازی نیست. بازی سازی در آموزش، بهینه سازی سازمانی و رفتار سازی استفاده می شود. کاربرد مهم دیگر بازی سازی جمع سپاری است. بازی سازی چطور کار می کند؟ چه کاربردهایی دارد؟ چه رابطه ای با معنا دارد؟

رضا حسامی فر، پژوهشگر در حوزه بازی سازی