جنگلهای خزری (هیرکانی) واقع در نیمرخ شمالی البرز، جز جنگلهای باستانی دنیا محسوب شده اند. علارغم اهمیت بسیار زیاد این جنگلها، دانش ما پیرامون تنوع زیستی موجود در این جنگلها ناچیز است. در سال های 92 و 93 شمسی، اولین پژوهش های گسترده پیرامون شناخت پرندگان و پستانداران این نواحی صورت گرفت.

محمد توحیدی فر، پژوهشگر حوزه تنوع زیستی