علی حکم آبادی در این سخنرانی از تجربه های خود درباره بهبود فضای کار و همکاری بین کارکنان می گوید. به نظر او اغلب سازمان ها متوجه شده اند که بازی عوض شده و سرمایه های انسانی و فضاهای ارتباطی نیاز به توجه، مراقبت و بازطراحی دارند.

علی حکم آبادی، روان شناس صنعتی و تسهیل گر تحول در سازمان ها