ورود به سرن (سازمان اروپايی تحقيقات هسته‌ای) مجوز ویژه می‌خواهد. وقتی صادر می‌شود، حیف است بدون ثبت مشاهدات و روایت سفرنامه نزد دیگر مشتاقان و کنجکاوان بازگردیم. راهنمای ما گفت: "به آزمایشگاه تولید مجهولات جدید علوم پایه خوش آمدید". آن‌جا تولید پرسش بر یافتن پاسخ اولویت دارد.
محمود کریمی، مروج تفکر خلاق