فسیل موجودات و گیاهانی که میلیونها سال قبل بر روی سیاره زمین حضور داشتند، در حال حاضر مهمترین مدرک ما برای درک وقایع گذشته سیاره زمین است و همانند یک اثر تاریخی، نشانه ای از هویت و جایگاه ما در جهان خلقت است، نقش ما در حفظ این اسناد تاریخی چیست؟
امیر توکلی؛ زمین شناس