دستگاه عصب شناختی ما باعث می شود به پدیده ها خو بگیریم. این خو گرفتن در همه جای زندگی ما قابل مشاهده است. ما البته به ایرادهای دیزاین هم خو می گیریم و این موجب می شود ما در مقابل بهبود دیزاین مقاومت کنیم و این چالشی است برای طراحان. طراحان با این چالش چطور مواجه می شوند.
سپیده صبور؛ طراح تجربه و رابط کاربری