مرکز نوآوری های شهری تهران، اولین مرکز رشد و شتابدهنده متمرکز بر دیسیپلین های معماری و شهرسازی است. این مرکز در پاسخ به چه معضلی شکل گرفته است؟ بر مبنای چه پارادایم هایی عمل می کند؟ چه اکوسیستمی را برای تولید، از آن خود سازی، به روزرسانی، انتقال و به کارگیری دانش ارایه می دهد؟ ساختار آن چیست؟ و چه دستاوردهایی داشته؟
نشید نبیان، معمار