مهدی سلمانی پور
مدیر پشتیبانی
سامان گرامی مقدم
مدیر آی تی
رضا سلیمانی
مدیر اجرایی
حسین مدنی
مدیر کنفرانس سار
حسین کریم زاده
عکاس
رضا حسن زاده
همکار اجرایی
یاسر رضایی
مدیر هنری
مهسا شکری
مدیر سایت
فرزانه سمیعیان
همکار اجرایی
مهدی حصیری
همکار اجرایی
مهدی مولوی
همکار اجرایی
محمد جواد فروزان
مربی سخنران