محسن جعفری نژاد
مدیر روابط عمومی
سامان گرامی مقدم
مدیر آی تی
رضا سلیمانی
مدیر اجرایی
حسین مدنی
مدیر کنفرانس سار
مهدی سلمانی پور
مدیر پشتیبانی
رضا حسن زاده
همکار اجرایی
یاسر رضایی
مدیر هنری
مهسا شکری
مدیر سایت
حسین کریم زاده
عکاس
مهدی حصیری
همکار اجرایی
مهدی مولوی
همکار اجرایی