فائزه رضایی : توسعه سازمان ها با استفاده از انرژی نسل‌ها