علی صداقتی خیاط : هنر خواندن و نوشتن در خدمت عدالت اجتماعی