امیر فرح نسب: معماری و محیط زیست، از دوری تا دوستی