سینا دادخواه: من و فیل هوا کردن یا چرا من کپی رایتر شدم؟