رادمان خورشیدیان: گروثمان: شیوه ای برای ساختن دنیای نو