کوثر کریمی‌پور: رابطه دیدگاه‌های متفکران مطالعات خاورمیانه با اجتماعی که در آن پرورش یافته‌اند